Informacja o ochronie danych osobowych dla osób kontaktujących się z Mardom Home sp. z o.o. sp.k.

Administrator Danych Osobowych

Zgodnie z art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych jest Mardom Home sp. z o.o. sp.k., Lipniki Stare 27, 06-100 Pułtusk (dalej jako: „Spółka”).

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną pod adresem: iodo@mardom.com.pl  a także pocztą tradycyjną na adres Spółki
z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych  Mardom Home sp. z o.o. sp.k.”.

Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych przez Spółkę

Podane dane osobowe w ramach przesyłanej korespondencji przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie w zakresie wskazanym w tej korespondencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Spółki, przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji w związku z zadanym pytaniem, a następnie w celach archiwizacyjnych (nie dłużej niż przez 3 lata).  

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie i prowadzenie korespondencji.

Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane do:

  • podmiotów świadczących na rzecz Spółki usługi techniczne i informatyczne (np. w zakresie hostingu poczty elektronicznej, utrzymania systemów informatycznych etc.),
  • podmiotów z Grupy MARDOM.

 

Dane osobowe nie będą przekazywane przez Spółkę poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych osobowych

Spółka zapewnia prawo skorzystania ze wszystkich przysługujących uprawnień przewidzianych na gruncie RODO tj. prawa żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawa ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.

Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który jednocześnie mógłby prowadzić do podejmowania decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację osób, których dane są przetwarzane.

Osobom fizycznym, których dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.


Polityka Ochrony Danych dla osób otrzymujących NEWSLETTER od Mardom Home sp. z o.o. sp.k.

Administrator Danych Osobowych

Zgodnie z art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych jest Mardom Home sp. z o.o. sp.k., Lipniki Stare 27, 06-100 Pułtusk (dalej jako: „Spółka”).

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres iodo@mardom.com.pl, a także pocztą tradycyjną na adres Spółki
z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych Mardom Home sp. z o.o. sp.k.”.

Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych przez Spółkę

Dane osobowe w postaci adresów e-mail będą wykorzystywane do przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, ale wyłącznie w przypadku wyrażenia w sposób dobrowolny zgody na tego typu operacje (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Podanie danych jest dobrowolne.

Dane na potrzeby przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na tego typu operacje.

Ponadto Spółka może przetwarzać dane w postaci adresu e-mail oraz informacji o preferencjach i zainteresowaniach (ustalonych na podstawie zainteresowania przesyłanymi informacjami drogą elektroniczną oraz sposobu korzystania ze strony internetowej Spółki) na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania – w celu przedstawiania  spersonalizowanych ofert oraz informacji dotyczących działalności Spółki.

Przetwarzanie danych w powyżej określonym celu będzie się odbywało do czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego. Osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego w każdym czasie, co uniemożliwi przekazywanie przez Spółkę spersonalizowanych ofert.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być ujawniane do:

  • podmiotów świadczących usługi wsparcia technicznego na rzecz Spółki, takich jak dostawcy oprogramowania, usług hostingu (np. poczty email),
  • podmiotów wspierających Spółkę w zakresie wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną (na podstawie zawartych z tymi podmiotami przez Spółkę umów powierzenia przetwarzania danych), agencji marketingowych.
  • podmiotów z Grupy MARDOM.

Dane osobowe nie będą przekazywane przez Spółkę poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych osobowych

Spółka zapewnia prawo skorzystania ze wszystkich przysługujących uprawnień przewidzianych na gruncie RODO tj. prawa żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawa ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.

Osobie fizycznej przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego w każdym czasie. W takim wypadku Spółka nie będzie przetwarzać danych w tych celach.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody osobie fizycznej przysługuje prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który jednocześnie mógłby prowadzić do podejmowania decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na  sytuację osoby fizycznej, której dane są przetwarzane.Ewentualne przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, będzie służyło wyłącznie analizom i prognozom preferencji na potrzeby prowadzenia marketingu bezpośredniego (i przygotowywania indywidualnych ofert i informacji).

Osobom fizycznym, których dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.